در صورت تغییر در دفاتر و صورت های مالی توسط شرکت پس از انجام حسابرسی وظیفه حسابرس و بازرس قانونی برای سال حسابرسی شده و سال بعد به چه صورت می باشد ؟
در این خصوص به بند 14 بخش 56 استانداردهای حسابرسی مراجعه شود.