طبق قانون تامین اجتماعی کمک هزینه ازدواج به چه افرادی تعلق می گیرد؟
بر اساس قانون تامین اجتماعی کمک هزینه ازدواج به افرادی تعلق می گیرد که : 1- بیمه شده طی 5 سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل به مدت 720 روز سابقه کار داشته و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد. 2-در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد. 3- ازدواج اول و دائم بوده و در دفاتر رسمی ثبت شده باشد.