بر اساس توافق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی کارگران قراردادی مشمول بیمه بیکاره هستند در حالی که با رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگران موقتی از شمول بیمه بیکاری خارج شده اند. تداوم دریافت حق بیمه بیکاری از کارگران قراردادی چه توجیهی دارد؟
رای دیوان عدالت اداری به معنای محرومیت کامل کارگران قراردادی از شمول بیمه بیکاری نیست و کارگران قرارداری در صورتی که در طول مدت قرارداد موقت بیکار شوند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود . در این ارتباط تفاهم نامه ای در اسفند 84 میان سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی وقت منعقد شده است که بر مبنای آن اگر مشاغل این بیمه شدگان ماهیت دائمی داشته باشد و حداقل یکسال و حتی با قرارداد های موقت کار در آن محل شاغل باشند در صورت بیکاری می توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره مند شوند.