آیا سازمان تامین اجتماعی در راستای بازنگری در روابط خود با کار فرمایان نمی تواند برای رعایت بیشتر حال کارفرمایانی که دچار مشکلات اقتصادی شده اند بدهی بیمه ای آنان را در اقساط طولانی مدت تقسیط کند؟
مطابق ماده 46 قانون تامین اجتماعی تقسیط بدهی با توجه به توان کارفرما در پرداخت اقساط و میزان بدهی بیمه ای انجام می شود و بر اساس ضوابط و مقررات موجود ،بدهی کارفرمایان تا 36 قسط قابل تقسیط است که بی شک کمک موثری به این گونه واحد ها خواهد بود.