اخذ گواهی سازمان تامین اجتماعی به هنگام نقل و انتقال موسسات و کارگاه های مشنول قانون تامین اجتماعی مشکلات فراوانی را برای کارفرمایان در بر دارد.آیا سازمان تامین اجتماعی در صدد اصلاح مقررات مربوط به ماده 37 قانون تامین اجتماعی نیست؟
در زمینه ماده 37 قانون تامین اجتماعی و نحوه صدور گواهینامه مبنی بر نداشتن بدهی معوقه بابت حق بیمه و متفرعات آن به هنگام انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی ،دستورالعمل های موجود برای تسهیل و تسریع مراحل بررسی پرونده مطالباتی و صدور گواهینامه مورد بازنگری قرار گرفته است و در بخشنامه های سازمان تسهیلات جدیدی در این زمینه در نظر گرفته شده است.طبق این ماده قانونی به هنگام نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی -عادی- اجاره و یا رهن و ... باشد، خریدار و فروشنده باید از سازمان تامین اجتماعی مفاصاحساب دریافت کنند.