آیا منطقی تر نیست که سازمان تامین اجتماعی در مورد کارگاه های دارای دستمزد مقطوع ،مشاغل و دستمزد مندرج در لیست ارائه شده توسط کارفرما را ملاک عمل قرار دهد و تنها در صورت اعتراض بیمه شده در خصوص دستمزد یا عنوان شغلی بر اساس گزارش بازرسی عمل کند؟
تعیین دستمزد مقطوع برای برخی از مشاغل، بر اساس ماده 35 قانون تامین اجتماعی از اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی است و دستمزد مقطوع این مشاغل در کمیته ای کارشناسی با حضور نمایندگان مجامع امور صنفی و اتحادیه های مرتبط ،حتی الامکان با نگاهی واقع بینانه بررسی و برای تصویب به هیئات مدیره سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می شوند ضمن این که هدف از تعیین دستمزد مقطوع نزدیک تر نمودن دستمزدهای کارگران شاغل در کارگاه به دستمزد واقعی است.