در صورت قطع همکاری یک کارگر با کارفرما ، اسم وی از لیست حق بیمه که به شعب تامین اجتماعی ارسال می گردد حذف می شود .اما تامین اجتماعی تا زمان بازرسی بیمه ای بعدی و دریافت گزارش بازرسی این فرد را در زمره بیمه شدگان می داند و حق بیمه وی را از کارفرما مطالبه می کند. علت این ناهماهنگی چیست؟
با اصلاح رویه های اجرایی و سیستم های نرم افزاری شعب از سال1382 در صورتی که ترک کار بیمه شده در ستون ویژه آن در لیست ارسالی درج شده باشد و گزارش بازرسی بعدی نیز عدم اشتغال بیمه شده را تایید کند، از محاسبه و مطالبه حق بیمه وی از زمان ترک کار اعلام شده از سوی کارفرما خودداری می شود.