در حالی که سازمان تامین اجتماعی در تلاش برای بهبود ارتباط با کارفرمایان است چرا هنوز در برخی واحد های اجرایی این سازمان موضوع برخورد مناسب و احترام آمیز با کارفرمایان جدی گرفته نمی شود؟
هرچند سازمان تامین اجتماعی به گواهی دستگاه های نظارتی ذیربط، در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در قیاس با دستگاه های مشابه ،توفیق قابل توجهی داشته و حتی طی سال 82 در سطح استان ها رتبه اول طرح تکریم را به دست آورده است اما تصویب قوانین مختلف که هر یک وظایف متنوعی را به واحد های اجرایی تامین اجتماعی محول می کنند، باعث افزایش قابل توجه حجم فعالیت های کارکنان این واحدها شده است که در مواردی منجر به بروز سوءتفاهم هایی میان مراجعان و کارکنان این واحدها می شود.