بر اساس ماده 34 قانون تامین اجتماعی در چه صورت یک کارگر می تواند در چند کارگاه کار کند و حق بیمه پرداخت کند؟
بر اساس ماده 34 قانون تامین اجتماعی اگر کارگر در دو یا سه کارگاه مشغول به کار باشد کارفرمایان مکلف هستند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه وی اقدام کند.البته در این مورد باید رعایت سقف مدنظر قرار گیرد.مشمولین نظام خاص استخدامی مانند استخدام کشوری،لشکری و سایر صندوق ها مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند.