نحوه ورود به صفحه اصلی سامانه دریافت لیست و پرداخت حق بیمه در اولین بازدید چگونه است؟
کارفرمایان کارگاهها می بایست قبل از ورود به سایت با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی،رمز عبور اختصاصی خود را دریافت نمایند.