اگر رمز "کلمه عبور" خود را فراموش کرده باشم چه اقدامی باید انجام دهم؟
کارفرما یا نماینده قانونی وی مجدداً می بایست به همراه معرفی نامه به شعبه تامین اجتماعی مربوطه مراجعه و درخواست نام کاربری و رمز عبور نماید.