عملیات درخواست برگ پرداخت در سامانه دریافت لیست و پرداخت حق بیمه به چه صورت است؟
راهنمای کاربری مربوطه در سایت رسمی سازمان به نشانی www.tamin.ir وجود دارد