نحوه پیگیری درخواست در سامانه دریافت لیست و پرداخت حق بیمه چگونه است؟
با استفاده از کد رهگیری که زمان ارسال لیست اختصاص یافته ، امکان پذیر است.