برای پرداخت حق بیمه به چه روش هایی می توانم اقدام کنم؟
سایت اینترنتی سازمان ، عابر بانک ، مراجعه به بانک ، حضوری در محل شعبه ، تلفنبانک رفاه کارگران