پرداخت حضوری در کدام یک از بانک های عامل انجام می شود؟
کلیه بانکهای طرف حساب ( رفاه، ملت، ملی و ...)