چه مواردی از دریافتی های بیمه شدگان مشمول کسر حق بیمه است؟
کلیه پرداختی های مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمرکه در مقابل کار به بیمه شده داده میشود به غیر از: حق همسر(عائله مندی)، بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله مندی حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده٨٦ قانون تامین اجتماعی(مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه می باشد)، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت، عیدی، مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سواد آموزی، حق التضمین(کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار مشمول کسر حق بیمه می باشد.