مدتی است که در یک شرکت کار می کنم ولی هنوز بیمه نشده ام چکار باید بکنم؟
با مراجعه به شعبه و ارائه درخواست به واحد بازرسی پس از تائید بازرسی مبنی بر احراز اشتغال نامبرده، کارفرما مکلف است طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی، لیست ماهانه کارکنان خودرا براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه پرداختی به آنان، تنظیم و به شعبه ارسال و پرداخت نماید.