زمان دقیق ترک کار بیمه شده در آخرین ماه کارکرد بایداعلام شود یا با لیست ماه دیگر؟
کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مکلف هستند لیست و حق بیمه کارکنان شاغل را تا آخرین روز ماه بعد (در خصوص کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ٥ نفر کارگر آخرین روز دو ماه بعد می باشد) و با آخرین تغییرات از نظر شروع بکار بیمه شده، ترک کار، تعداد کارکنان، روزهای کارکرد ، حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق بیمه و ... به شعبه مربوطه سازمان تامین اجتماعی ارسال و حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند . لذا چنانچه کارکرد بیمه شده کمتر از یکماه باشد، ترک کار وی می بایست در همان ماه مربوطه و در صورتیکه بیمه شده ٣٠ یا ٣١ روز و اسفند ماه ٢٩ روز کامل اشتغال داشته و در اول ماه بعد ترک کار نماید، می بایست در لیستهای ارسالی ماه بعد ترک کار وی درج گردد .