آیا مدیران عامل شرکتهای تعاونی که حق بیمه خود را کامل سی درصد پرداخت نمایند باز مشکل دارند در صورتی دارای سابقه ٢٥ ساله می باشند ؟
بر اساس تبصره ٥ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه ، کلیه مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین کارفرمایان اشخاص حقیقی می توانند با رعایت ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی و با ٢٧ درصد حق بیمه متعلقه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه کارکنان شاغل اقدام و از مزایای قانون برخوردار شوند