بنده کارمند پیمانی مرکز آمار می باشم با ٢٩ سال سابقه پرداخت حق بیمه که اخیرا در خصوص کسورات حق بیمه از حقوق خود مشکل دارم که خواهش عاجزانه دارم که این سوال خیلی از پرسنل در حین بازنشستگی میباشد شفاف پاسخ داده شود . قانون می گوید کارفرما مکلف است از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر حق بیمه متعلقه کسر کند . سوال : کلیه وجوه حکم یا فیش حقوق که کارمند ماهیانه دریافت می کند؟
به استثنای بازخرید ایام مرخصی ، کمک عائله مندی طبق قانون (ماده ٨٦ قانون تامین اجتماعی) ، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت ، عیدی ، کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر،حق التضمین کسر صندوق،خسارات اخراج و مزایای پایان کار، سایر مزایا نقدی و غیر نقدی مستمر که تحت هر عنوان به بیمه شده پرداخت می گردد مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.