چرا حقوق مدنظر سازمان برای یک کارگر وردست نانوایی بدون سابقه با یک کارگر در همان شغل با سابقه ١٥ ساله یکی است؟ برای اطلاع از حقوق مشاغل به کجا رجوع کنیم چون اداره کار و سازمان یک نظر ندارند. 
بر اساس ماده ٣٥ قانون تامین اجتماعی،سازمان تامین اجتماعی میتواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان، مزد یا حقوق بعضی از فعالیتها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان مبنا محاسبه و پرداخت نماید . در خصوص کلیه فعالیتهای صنفی با هماهنگی های اتاق اصناف ایران و اتحادیه های مربوطه دستمزد مقطوع مشاغل صنف تعیین و مبنای وصول حق بیمه قرار گرفته است که البته با توجه به تفاهمات فیمابین با اتاق اصناف ایران و اتاقهای اصناف استانها مقرر است در سال جاری دستمزدهای تعیین شده و همچنین مشاغل مربوطه مجدداً بازبینی گردد.