آیا بخشنامه های جدید درآمد با شماره های ١٤/٧ و ١٤/٩ شامل مهندسین مشاور نیز هست یاخیر ؟
موضوع بخشنامه های اشاره شده در اجرای ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید منحصراً کارگاههای  صنعتی و خدمات تولیدی و فنی مهندسی ثابت را شامل شده  که اجرای پیمان  در محل ثابت کارگاه وبا در نظر گرفتن سایر شرایط پیش بینی شده در قانون انجام می پذیرد.