اینجانب ز.ش بیمه شده توسط این سازمان می باشم ، در سال جدید اقدام به پرداخت برگه بیمه نمودم ولی متاسفانه یک برج پرداخت و برای بار دوم که می خواهم برگه پرداخت در خواست کنم با پیغام عدم صدور برگه تا امکان ایجاد بدهی تا زمان وصول بدهی قبلی وجود ندارد  مواجه می شوم لطفا راهنمایی بفرمایید
ضروری است به منظور بررسی دقیق مشکل سیستمی اعلام شده بیمه شده محترم به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه مراجعه تا موضوع توسط واحد امور فنی بیمه شدگان و مسئول فرابری داده های شعبه مورد پی گیری قرار گیرد.