لطفا فرمول محاسبه ٤ درصد سخت زیان اور را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
با عنایت به جزء ٤ و ٦ بند ب تبصره ٢ الحاقی ماده ٧٦ قانون اصلاح مواد ٧٢ و ٧٧ و تبصره ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی مصوب ٥٤ و اصلاح دو تبصره به ماده ٧٦ مصوب ٧١ – مصوب ١٤ /٧ /٨٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی مربوطه و همچنین اصلاح ماده ١٤ آیین نامه مزبور و تایید اقدامات محاسباتی سازمان طی دادنامه های شماره ٢٩٨ الی ٣٠٧ مورخ ٥/٥/٩٥ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در صورت احراز اشتغال بیمه شده در مشاغل سخت و زیان آور و همچنین احراز شرایط بازنشستگی ، ٤% حق بیمه مشاغل یاد شده مربوط به قبل و بعد از تصویب قانون بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه و به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور محاسبه ومطالبه می گردد . لازم بذکر است ٤% مستمری کارهای سخت و زیان آور مربوط به قبل از تصویب قانون نیز طبق مقررات یاد شده به نسبت سنوات اشتغال مربوط به دوره یاد شده نیز محاسبه و مطالبه می گردد.