منظور از مزد یا حقوق متوسط در تعیین مستمری ازکارافتادگی چیست؟
وفق تبصره ٢ ماده ٧٢ قانون تأمین­اجتماعی، مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه­شده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق بیمه­شده که به مأخذ آن حق­بیمه دریافت گردیده، ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه­ای که منجر به ازکارافتادگی شده است، تقسیم بر روزهای کار ضرب در سی.