ایمیل:hasdel66@yahoo.com نام:حسن دل آزاد حسن دل آزاد
تلفن:09363880303 عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
8115 ارشد ارومیه حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
شعرانه

گرمرید راه عشقی فکر بدنامی نکن

شیخ صنعان خانه خرقه رهن خانه خمار داشت !