ایمیل:nafi3slp@gmail.com نام:نفیسه سلطانپور نفیسه سلطانپور
تلفن: عنوان حرفه ای:
آدرس:کرج
ردیف مقطع دانشگاه رشته
7049 کارشناسی آزاد اسلامی واحد کرج حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال