ایمیل:zamanir84@gmail.com نام:رامین زمانی رامین زمانی
تلفن:09127672242 عنوان حرفه ای:حسابرس
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
8139 دانشجوی دکتری هند حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
7245 موسسه حسابرسی آزماتراز ژرف سرپرست 4

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال