ایمیل:Ebrahimi362@yahoo.com نام:مجتبی ابراهیمی رومنجان مجتبی ابراهیمی رومنجان
تلفن: عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
7048 دکتری کرمان حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
6101 بهبود گزارش رهنمود رئیس هیئت مدیره ۵

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال