ایمیل:dr.alaienasab@gmail.com نام:جواد جواد
تلفن:09127806746 عنوان حرفه ای:مدیر شرکت حسابگران آسمان تراز
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
8109 کاردانی شهید بابایی قزوین حسابداری
8110 کارشناسی هراز امل حسابداری
8111 کارشناسی ارشد باراجین قزوین حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
بیت کوین و جایگاه آن در صورتهای مالی

خدمات حسابداری

ردیف نام سال
1073