ایمیل:romezi@put.ac.ir نام:امير رومزي امير رومزي
تلفن:09352861829 عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
8140 كارشناسي ارشد آزاد اسلامي آبادان حسابداري و بازرگاني
8141 كارشناسي آزاد اسلامي آبادان حسابداري و بازرگاني
8142 كارداني آزاد اسلامي آبادان حسابداري و بازرگاني
ردیف نام شرکت سمت سال
7246 دانشگاه نفت حسابدار اموال 10
7247 خرمنوش اهواز حسابدار 5

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال