ایمیل:firuzacc@gmail.com نام:فيروز بيگ زاده فيروز بيگ زاده
تلفن:09143554707 عنوان حرفه ای:حسابرس و وكيل مالياتي
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال