ایمیل:marjan.mohseni20@gmail.com نام:مرجان آقامحسنی مرجان آقامحسنی
تلفن:09188662860 عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
8113 لیسانس حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال