ایمیل:faroq368@gmail.com نام:فاروق عباسی فاروق عباسی
تلفن:09108830806 عنوان حرفه ای:حسابرس
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
فایل طبقه بندی حسابها (6020)

فایل xlsx

نظام حسابداری بخش عمومی

فایل PDF

اینفوگرافیک استانداردهای حسابداری ایران

فایل PDF