ایمیل:hadi.acc92@gmail.com نام:هادی جعفری هادی جعفری
تلفن:09394542288 عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
9155 کارشناسی ارشد علامه طباطبایی حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
8270 پدیده شیمی قرن کارشناس حسابداری 6

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال