ایمیل:k.jahanpanah@ezaminvest.com نام:کمال الدین جهان پناه کمال الدین جهان پناه
تلفن:09121098812 عنوان حرفه ای:مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال