ایمیل:k.jahanpanah@ezaminvest.com نام:کمال الدین جهان پناه کمال الدین جهان پناه
تلفن:09121098812 عنوان حرفه ای:مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
9149 دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی تهران حسابداری
9150 کارشناسی ارشد دانشگاه علم وصنعت ایران مدیریت تکنولوژی
9151 کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
8268 شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام مدیر امور مالی

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال