ایمیل:kakakeek@yahoo.com نام:حسین میرزایی حسین میرزایی
تلفن:09029898808 عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
8129 کارشناسی ارشد علوم تحقیقات حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
7219 هلدینک توسعه صنایع سیمان رئیس حسابداری 5
7220 کیمیا پترو گاز ایلیا مدیر مالی 6

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال