ایمیل:lasa1362@gmail.com نام:لفته صرخه لفته صرخه
تلفن:09169115584 عنوان حرفه ای:
آدرس:چهارراه نادري پاساژ ميلاد انتهاي طبقه اول
ردیف مقطع دانشگاه رشته
2041
2042 ارشد علوم و تحقيقات خوزستان حسابداري
2043 ليسانس شهيد چمران اهواز حسابداري
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال