ایمیل:moadiyar@gmail.com نام:دستیار مالیاتی مودی یار دستیار مالیاتی مودی یار
تلفن: عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها- نقل و انتقال سهام- سود سهام دریافتی

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر و همچنین درآمد حاصل ارزیابی سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی بدین وسیله مقرر می دارد:

۱-­ تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است.

از آنجا که تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه­ های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

۲-­ هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حسابها منعکس می گردد.

الف: درخصوص سرمایه گذاری های بلند مدت:

الف۱- در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت (به شرط احراز)، سرمایه گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری انعکاس می یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشد صرفا از درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بلند مدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود.

الف۲- افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری های بلند مدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یادشده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد می باشد.

ادامه در https://moadiyar.ir

معرفی دستیار مالیاتی مودی یار

ایجاد و توسعه فرهنگ مطلوب مالیاتی نیازمند بسترها و زمینه های می باشد که از جمله مهمترین آنها  آشنایی مودیان با حقوق و تکالیف مالیاتی شان میباشد. آگاهی مودیان از حقوق و تکالیف مالیاتی شان سبب می گردد تا ضمن انجام صحیح و به موقع تکالیف مالیاتی شان و بهره مندی از مشوق های مالیاتی و اجتناب از جرائم مربوطه،احقاق حقوق آنان بهتر صورت پذیرد و اصل مالیات ستانی عادلانه در جامعه گسترش یابد و به تبع آن رضایت اجتماعی مودیان و تمکین مالیاتی افزایش یابد.

در همین راستا سامانه اطلاعات مالیاتی مؤدی یار  (MoadiYar.ir) به عنوان اولین سامانه آنلاین جامع اطلاعات مالی و  مالیاتی کشور شامل کلیه قوانین، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری ، استانداردهای حسابداری و غیره که با بهره گیری از موتور جستجوی هوشمند و نیز سایر ابزارهای کاربردی و مورد نیاز به عنوان یک دستیار مالیاتی قدرتمند جهت استفاده کاربران گرامی ارائه  گردیده است

جهت همراهی در اینستاگرام کلیک نمایید

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده فروش کالا و اارئه خدمات
اده 11- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف- در مورد عرضه کالا:
1- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد;
2- در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد;
3- در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه;
ب- در مورد ارائه خدمات:
1- تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد;
2- در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.
ج- در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) ودر مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک ودر خصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره- در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می باشد.
http://moadiyar.ir/doc/55570-54591/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-11?elm_num=2
تکالیف مالیاتی مستاجر