ایمیل:s.rmatrix@chmail.ir نام:سجاد محمدی سجاد محمدی
تلفن: عنوان حرفه ای:حسابرس و حسابدار
آدرس:شهرستان بهارستان نسیم شهر 16متری مطهری کوچه میثم تمار پلاک24
ردیف مقطع دانشگاه رشته
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
شاخص های نقدینگی