ایمیل:mohammadrezabouzari@yahoo.com نام:محمدرضا بوذری محمدرضا بوذری
تلفن:09122408669 عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
7066 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی مازیار حسابداری
7067 کارشناسی دانشگاه آزاد فیروزکوه اقتصاد بازرگانی
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال