ایمیل:moirpm2004@yahoo.com نام:محسن ايرانپور مباركه محسن ايرانپور مباركه
تلفن:09137115093 عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
7050 كارشناسي ارشد آزاد اردكان حسابدار
ردیف نام شرکت سمت سال
6102 گلتاش (سهامي عام) مسئول حسابداري قيمت تمام شده و گزارشات 13

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال