ایمیل:karami.mojtaba222@gmail.com نام:مجتبی کرمی زاده مجتبی کرمی زاده
تلفن:09166437041 عنوان حرفه ای:حسابدار ارشد
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
7068 کارشناسی ارشد خلیج فارس خرمشهر حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
6123 گشت و صنعت گلوکزان کرخه خوزستان حسابدار ارشد 95

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال