ایمیل:hesabres.nasiri@gmail.com نام:حسین نصیری حسین نصیری
تلفن:09128541320 عنوان حرفه ای:حسابرس
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
آیا نتیجه نهایی فارغ التحصیلان حسابداری   ====> اخذ درجه حسابدار رسمی ؟
یادداشت ...      آیا  :   حق الزحمه های حسابرسی = ارایه کار با کیفیت     ؟؟؟؟؟
قانون مالیاتهای مستقیم