نحوه انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی صندوق ها به تامین اجتماعی و بلعکس

 

 

به گزارش بدوبس، بخشنامه‌ی شماره ١۵ سازمان تامین اجتماعی نحوه‌ی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی را تشریح می‌کند.

همچنین بخشنامه فوق علاوه بر نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی به موارد مرتبط با استرداد حق بیمه نیز می پردازد. در متن بخشنامه آورده شده:

به منظور متمرکز نمودن کلیه ضوابط مربوط به چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایر صندوقهاي بازنشستگی به صندوق تأمین اجتماعی وبالعکس در اجراي قوانین و مقررات موضوعه ومواردمرتبط با استرداد حق بیمه ، توجهواحدهاي اجرایی را به رعایت دقیق مفاداین بخشنامه جلب می نمایید...............

متن کامل بخشنامه شماره 15 سازمان تامین اجتماعی

تاریخ:1396/2/23

منبع:سازمان تامین اجتماعی

: سازمان تامین اجتماعی
آمار بازدید:10854
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران