میزان جریمه عدم پلمپ و ارائه دفاتر قانونی چقدر است؟

باتوجه به ماده 193 قانون مالیات های مستقیم، مودیانی که بموجب این قانون موظف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند، درصورتی که دفاتر خود را تسلیم ننمایند و یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود را اعلام نکند، معادل ۲۰% مالیات برای هریک از موارد ذکر شده جریمه خواهند شد؛ و درصورتی که دفاتر آنها رد شود این جریمه معادل 1۰% خواهد بود.

باتوجه به اینکه عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال خواهد شد، لذا ممیز می تواند دفاتر را رد کند و یا در بهترین حالت 1۰% جریمه محاسبه نماید

تاریخ:1396/3/9

منبع:irmet

: irmet
آمار بازدید:7534
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران