بخشنامه موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

به گزارش بدوبس؛ 

پیرو بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 9/12/1394 (موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 )،بر اساس پیشنهاد شماره 33937/م مورخ 26/01/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، طی نامه شماره 50967/م مورخ 12/2/1396 آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1)در قسمت تعاریف ماده 1 آیین نامه اجرایی مذکور، سامانه ثبت بر خط معاملات به شرح ذیل تعریف می گردد:

سامانه ثبت بر خط معاملات:سامانه ای است که فروشنده از طریق ورود به آن اقدام به صدور صورت حساب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مزبور در صورت تایید آن(صورتحساب مربوطه)صورت حساب نهایی شده و برای آن کد رهگیری صادر می شود.

2)به قسمت اخیر ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم، عبارت "درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می باشد." اضافه می گردد.

3)در ماده 8 آیین نامه اجرایی فوق صورتحسابنوع سوم اضافه و یک بند به شرح زیر به عنوان بند(3) این ماده الحاق می گردد:

بند3- صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) که دارای شماره سریال ماشینی،تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام،نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی،شماره اقتصادی،نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده،مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت بر خط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

4)تبصره ای به شرح زیر به ماده 8 آیین نامه اجرایی موصوف اضافه می گردد:

"تبصره:سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذی ربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید."

5)بند6 ماده 16 آیین نامه اجرایی مذکور(فصل دهم:موارد رد دفاتر) به شرح زیر اصلاح می گردد:

6)عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی(مکانیزه-الکترونیکی)و یا سامانه ثبت بر خط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یاد شده می باشند.

 

بدوبس - بخشنامه مالیاتی

تاریخ:1396/3/22

منبع:بدوبس شبکه ارتباطی حسابداران

: بدوبس شبکه ارتباطی حسابداران
آمار بازدید:3053
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران