انواع موسسات از نظر نوع فعالیت
موسسات بازرگانی-موسسات تولیدی- موسسات خدماتی