بدهی
منابع مالی که متعلق به دیگران باشد که" بدهی " می نامند