حسابدار
کسی که متخصص در امور مالی بوده و بتواند انواع گزارشهای مالی موسسات را تهیه نماید .